• Bij voorraad, de eerstvolgende werkdag in huis
  • Gratis verzending v.a. € 250,00 (NL)
  • Zeer groot assortiment en grote voorraad
nl
  • Bij voorraad, de eerstvolgende werkdag in huis
  • Gratis verzending v.a. € 250,00 (NL)
  • Zeer groot assortiment en grote voorraad

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN HANDELMIJ. VERMOLEN gevestigd te Elst

Art. 1 Algemeen
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen van en werkzaamheden verricht door Vermolen.
Eventueel van deze verkoopvoorwaarden afwijkende bedingen worden uitdrukkelijk tussen de wederpartij en Vermolen overeengekomen. De wederpartij heeft door een overeenkomst met Vermolen te sluiten afstand gedaan van beroep op andere voorwaarden. Ook indien in de voorwaarden van de wederpartij een bepaling van gelijke strekking als die in de vorige zin is opgenomen, hebben de voorwaarden van Vermolen te allen tijde voorrang boven dergelijke eventuele voorwaarden van de wederpartij. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere rechts- of natuurlijk persoon, die met Vermolen een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgename(n).

Art. 2 Aanbiedingen en offertes
Een offerte van Vermolen waarin niet uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald, is geheel vrijblijvend. De overeenkomst tussen wederpartij en Vermolen komt eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding van de order door Vermolen. Wanneer tussen Vermolen en de wederpartij een overeenkomst tot stand komt, doordat de wederpartij een door Vermolen uitgebrachte vaste offerte tijdig aanvaardt, wordt de inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst uitsluitend bepaald door de tekst van die vaste offerte. Wijzigingen van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst zijn slechts van kracht, zodra en voor zover Vermolen deze schriftelijk heeft bevestigd. Vermolen heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

Art. 3 Prijzen
Opgegeven prijzen gelden, tenzij anders vermeld, exclusief omzetbelasting, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten en verzend- en transportkosten. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de (kost)prijsbepalende factoren.

Art. 4 Verzending
Bepalend voor de transportkosten is de vestigingsplaats van de wederpartij. Keuze van de wijze van verzending en de verpakking is aan Vermolen. Vermolen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tijdens de verzending opgelopen vertraging of schade aan de te leveren goederen.

Art. 5 Levering
Franco huis aan één adres in Nederland bij opdrachten boven
€ 250,00. Bij opdrachten die op uw verzoek in meerdere delen worden uitgeleverd, brengen wij vanaf de tweede leverantie de vrachtkosten in rekening. De opdrachten beneden de € 125,00 zijn niet franco, de betreffende verzend- en verpakkingskosten zullen apart aan u in rekening worden gebracht.
De gegevens of overeengekomen leveringstermijn geldt bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een in tijdsduur uitgedrukte leveringstermijn begint eerst te lopen op het ogenblik, waarop de laatste der in de orderbevestiging vastgestelde voorwaarden is vervuld. Indien de levering van de goederen niet op het aangegeven tijdstip plaatsvindt, heeft Vermolen het recht op een naleveringstermijn van 1 maand. Deze termijn gaat in op sommatieschrijven van de wederpartij. Indien ook na ingebrekestelling geen levering plaatsvindt, is de wederpartij enkel gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te annuleren. Zonder schriftelijke annulering is de wederpartij gehouden aan de op hem rustende verplichtingen. Het achterwege blijven van levering kan jegens Vermolen nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding.

Art. 6 Retourzendingen
Geleverde goederen kunnen slechts retour genomen worden na telefonisch en schriftelijke machtiging door Vermolen. De kosten van de retourzendingen zijn voor de wederpartij, tenzij Vermolen akkoord gaat met reclame.

Art. 7 Eigendom
Ingeval van verkoop, door Vermolen geleverde en nog te leveren goederen blijven deze goederen uitsluitend eigendom van Vermolen, totdat alle vorderingen die Vermolen heeft of zal krijgen op de wederpartij, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Ingeval de wederpartij jegens Vermolen enige verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt, in geval van beslaglegging, aanvragen van suréance van betaling of faillissement, is Vermolen zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder rechtelijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Vermolen op schadevergoeding. De wederpartij is verplicht Vermolen onverwijld in te lichten als op de goederen door derden beslag wordt gelegd of derden andere maatregelen ten aanzien van de goederen nemen.

Art. 8 Aansprakelijkheid
Vermolen is niet aansprakelijk voor enige schade, welke ook, die voor de wederpartij of voor derden mocht ontstaan door enig handelen en/of nalaten van Vermolen en/of personen voor wie Vermolen verantwoordelijk is of kan zijn en/of als gevolg van het gebruik van producten van Vermolen. Onder alle omstandigheden is onze schadevergoeding beperkt tot de waarde van de factuur van Vermolen van de transactie waaruit de schade voortvloeit of mee samenhangt. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij, is Vermolen gevrijwaard tegen eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoedingen, ongeacht of de schade ontstaan ten gevolge van samenstellings- en/of productiefouten, danwel door eventuele andere oorzaken.

Art. 9 Reclames
Onder reclames dienen te worden verstaan alle grieven van de wederpartij ter zake van de hoedanigheid van ener leverantie. De wederpartij is verplicht de geleverde goederen inclusief de verpakking terstond bij aflevering te controleren op tekorten en/of beschadigingen, danwel deze controle uit te voeren na mededeling van Vermolen dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan. Geconstateerde tekorten en/of beschadigingen dienen door de wederpartij op de leveringsbron en/of factuur vermeld te worden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard. Reclames dienaangaande worden dan niet meer in behandeling genomen. Reclames kunnen slecht geldend worden gemaakt, indien ze schriftelijk zijn ingediend en het reclameadvies, hetwelk een omschrijving van de reclame dient te bevatten binnen 8 werkdagen na de levering in het bezit van Vermolen is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beatwoorden zal Vermolen te onze keuze teruggave van de geleverde goederen hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de wederpartij voor de teruggenomen goederen crediteren. Tot enige verdere verplichting is Vermolen niet gehouden, met name niet tot betaling van schadevergoeding. Door het indienen van een reclame wordt de betalingsplicht van de wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde goederen niet opgeschort.

Art. 10 Garantie
Vermolen staat in voor de deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde en/of verwerkte goederen, een en ander met in acht name van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald. Garantie voor, door Vermolen, elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven, indien en voor zover de desbetreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt.
Garantieaanspraken omvatten slechts het vervangen respectievelijk het bestellen van de betrokken goederen. Alle schade, zowel directe als ook indirecte, ontstaan door het niet naar behoren functioneren van de door Vermolen geleverde goederen, valt buiten de garantie. Aanspraken op garantie worden niet erkend, indien bij het gebruik van het artikel de gebruiksvoorschriften niet zijn opgevolgd, indien het geleverde voor andere dan de normale doeleinden wordt gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze behandeld, gebruikt of onderhouden.
Indien de wederpartij zijn verplichting(en) niet nakomt, wordt Vermolen als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar (garantie) verplichting(en).

Art. 11 Overmacht
In het geval dat Vermolen door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, heeft Vermolen het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, ter keuze van Vermolen, zonder dat Vermolen tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. Ten aanzien van Vermolen wordt onder overmacht in deze voorwaarden verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij redelijkerwijs niet meer kan worden verlengd, waaronder begrepen doch niet uitsluitend: oorlog, sabotage, opstand, oproer of andere onrust, handelingen van een vijandige staat, transport storingen, stakingen, ongevallen, brand, explosie, storm en andere natuurrampen, gebrek aan arbeidskrachten, gebrek aan brandstof, technische mankementen, devaluatie en inflatie, alsmede belemmerende overheidsmaatregelen zoals plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen en vertraagde levering door leverancier, Vermolen heeft het recht, in dergelijke gevallen, de wel beschikbare goederen onder haar afnemers, naar evenredigheid te verdelen. Ingeval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhinderd is Vermolen bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat dit aan de wederpartij enig recht geeft op schadevergoeding.

Art. 12 Ontbinding
Wanneer overeengekomen is dat de te leveren goederen binnen een bepaalde termijn door de wederpartij moet worden afgeroepen en de wederpartij te dien aanzien in gebreke blijft heeft Vermolen het recht zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de goederen naar eigen goeddunken aan de wederpartij te leveren, dan wel de goederen voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, waarmede Vermolen aan haar verplichtingen tot levering zal hebben voldaan.

Art. 13 Betaling
Tenzij op de factuur anders staat vermeld, dienen betalingen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan op één van de Vermolen bankrekeningen of contant. Eventuele in de factuur vermelde korting voor contante betaling mag worden afgetrokken bij betaling binnen dat gestelde termijn, behalve wanneer één of meer andere facturen nog niet zijn voldaan. Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Vermolen. Vermolen is niet verplicht de wederpartij vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of hem rekeninguittreksels en dergelijke te zenden, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn door de wederpartij is een rente verschuldigd gelijk aan de rentevoet voor bankkrediet, doch tenminste 1,5% per maand of gedeelte daarvan dat later wordt betaald, over het verschuldigde bedrag, reclame schort de betalingsverplichting niet op. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten bedragen minstens 15% van de achterstallige hoofdsom met een minimum van
€ 115,00 en zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar zodra Vermolen de vordering aan derden ter incasso heeft gegeven.
Vermolen heeft steeds het recht om zowel vóór als na totstandkoming van de overeenkomst zekerheid van de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Vermolen totdat zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van Vermolen op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst en een en ander zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat Vermolen deswege tot enige schadevergoeding zal zijn.

Art. 14 Annulering
Annulering door de wederpartij van een opdracht of een gedeelte daarvan, om welke reden dan ook, kan Vermolen slechts aanvaarden nadat haar leveranciers deze annulering eveneens hebben toegestaan en bevestigd. Eventuele kosten verbonden aan een annulering, zowel van de leverancier als van Vermolen, komen voor rekening van de wederpartij. Deze annuleringskosten bedragen minimaal 10% van het orderbedrag (zie tevens Art. 11 overmacht).

Art. 15 Zekerheid
Ingeval van betaling van een opvorderbaar bedrag, van staking van betaling en indien na het tot stand komen van de overeenkomst gegronde twijfel ontstaat omtrent de juiste nakoming door de wederpartij van diens verplichtingen is deze verplicht op eerste verzoek vooruit te betalen of zekerheidsstelling te verlenen. Het niet voldoen aan deze verplichting zal als wanprestatie worden beschouwd en geeft Vermolen het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden waarbij Vermolen aanspraak maakt op een schadevergoeding tenminste gelijk aan het bedrag dat de wederpartij krachtens de overeenkomst aan Vermolen was verschuldigd.

Art. 16 Overdracht
De rechten en verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van deze voorwaarden zijn niet overdraagbaar, behalve dat de wederpartij de hem toekomende rechten kan overdragen aan degene die zijn gehele bedrijf overneemt, hetzelfde geldt mutandis voor Vermolen.

Art. 17 Overdracht
Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Elk geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een tussen Vermolen en wederpartij gesloten overeenkomst, alsook elk ander geschil in verband met de overeenkomst wordt uitsluitend beslecht door de competente rechte van het arrondissement waarin Vermolen is gevestigd.